Liliac Rophermecat

Perioada campanie: 2016-05-05 - 2016-05-31


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei ”Liliac Rophermecat” este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in perioada 05.05.2016, ora 08:00 – 31.05.2016, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in Farmaciile Ropharma si online, pe site-ul Organizatorului www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Ropharma, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Particip? la campanie orice persoana fizic? care înscrie o fotografie personal? real? în concurs, prin expedierea acesteia printr-un mesaj privat pe pagina de companie: www.facebook.com/FarmaciileRopharma/. Fotografia trebuie s? con?in? o floare de liliac împreun? cu orice supliment alimentar marca Ropharma. Fotografiile primite vor fi înscrise în albumul de campanie în decurs de 48 de ore de la confirmarea primirii de c?tre organizator.

 

Perioada de înscriere a fotografiilor se desf??oar? începând cu 05. 05. 2016 ?i se încheie cu 30. 05. 2016.

 

Validare: Participarea se valideaza prin confirmarea primirii fotografiei de c?tre organizator ?i etichetarea participan?ilor în fotografiile înscrise în concurs. Organizatorul va preg?ti un album cu toate fotografiile primite din partea concuren?ilor, pe care îl va publica pe pagina de Facebook oficial? a companiei ?i în care concuren?ii vor trebui s? se eticheteze în fotografiile înscrise.

 

Suplimentele alimentare se pot achizi?iona atât de pe platforma online: www.ropharma-healthcare.ro, cât ?i din farmaciile ROPHARMA.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii urm?toarele:

 

5 premii a câte 1 x Nutradose Relax + Set Aromaterapie;

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Premierea va avea loc în data de 31. 05. 2016. Câ?tig?torii vor fi desemna?i prin tragere la sor?i electronic?.

 

Condi?ia de revendicare a premiului presupune înscrierea fotografiei în concurs împreun? cu etichetarea acesteia în albumul de campanie.

 

În cazul în care câ?tig?torul nu îndepline?te ambele condi?ii pentru revendicarea premiului, acesta va fi oferit, mai departe, urm?torului concurent care îndepline?te condi?iile campaniei.

 

SECTIUNEA 8. PREDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in cazul in care un Participantul desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Premiul poate fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31 mai 2016, orele 00.00 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit online, pe site-ul Organizatorului ?i pe adresa de Facebook Ropharma. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook Ropharma si pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere Ia bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura

cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Ropharma si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 13. - ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabiletuturor Participantilor. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.
Articole:


Combate virozele de sezon si mentine imunitatea la cote maxime cu Septogal + lactoferina de la Ropharma

Sistemul imunitar este cel care ne ajuta sa tinem la distanta infectiile, fiind principalul aliat in lupta cu bolile. Ac. . .

Stresul afecteaza hipotalamusul, zona din creier implicata in procesul de invatare. Cum ne protejam memoria?

Problemele de memorie apar indiferent de varsta, si asta pentru ca stresul, oboseala sau circulatia cerebrala proasta is. . .