Sănătate prin imunitate 2017

Sănătate prin imunitate 2017

Art. 1 Organizatorul campaniei promoţionale

Organizatorul campaniei promoţionale “Sănătate prin Imunitate” (denumită în continuare “Campanie” ) este SC ROPHARMA SA, cu sediul în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentată legal prin dr. Fărm. Mihai Miron – Director General, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro şi în oricare din farmaciile Ropharma participante la Campanie; Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

Art. 2 Desfăşurarea campaniei

Programul se desfăşoară în perioada 6 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, în limita stocului disponibil. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a prelungi sau micşora perioada de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, înştiinţarea referitoare la încetare sau modificarea campaniei va fi afişată de Ropharma cu cel puţin 15 zile înainte în farmaciile Ropharma participante la program, pe www.farmaciile-ropharma.ro şi pe facebook farmaciile-ropharma

Art. 3 Produse în campanie

Participa la aceasta campanie Pachetele promoţionale formate din:

- Pachetul 1: 3 cutii Activit Colostru Premium

- Pachetul 2: 2 cutii Activit Imuno Forte şi 1 cutie Septogal Junior

- Pachetul 3: 2 cutii Activit Imuno Forte, 1 cutie Septogal lactoferina şi 1 cutie Septusin

Art. 4 Aria de desfăşurare a programului

La acest program participa toate unităţile farmaceutice din reţeaua Ropharma, precum şi magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Art. 5 Condiţii de participare

Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii Campaniei şi domiciliul stabil sau reşedinţa în România. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului şi ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei Campanii, precum şi copiii, părinţii şi soţul /soţia celor menţionaţi în cuprinsul acestui alineat .

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi. În cazul descoperirii oricăror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalităţi înaintea participanţilor.

Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează: - că are deplină şi neafectata capacitate de folosinţa şi exerciţiu (conform articolelor 7, 8 şi următoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);

- că este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

- că are peste 18 ani;

Art. 6 Mecanismul campaniei

Participa la campanie orice persoană fizică care achiziţionează unul din pacheţele de la art. 3, din farmaciile Ropharma şi din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro. Pacientul care achiziţionează unul din pacheţele de la art.3 din farmacie primeşte un talon razuibil cu premiu garantat. Pentru achiziţiile online, talonul va fi introdus în colet alături de produse. În urma primirii coletului, pacientul va răzui talonul şi va transmite o poză cu acesta prin intermediul unui mesaj privat pe pagina de Facebook Ropharma Healthcare. În urma validării, premiul va fi trasnmis ulterior prin intermediul curieratului. Informaţiile pentru contactarea organizatorului vor fi puse la dispoziţie în farmacii sub forma unor materiale publicitare specifice campaniei şi online , pe magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Art. 7 Premiile campaniei

Premiile oferite de Oraganizator în cadrul acestei Campanii sunt următoarele:

200 seturi de bijuterii

300 seturi globuri

300 seturi prosoape de mâna

100 halate de baie

300 perne

300 cutii Vitamina C

400 cutii Activit Mg

300 cutii Activit Polivit

500 vouchere reducere 50% la produsele

- Silimarina forte, Resveravit (producător Eurofarmaco),

- gama Nutradose, Pagosten, Magnozen (producător Aesculap),

- gama Lady Health (producător Tensall)

Valoarea totală brută a premiilor ce fac obiectul concursului este de 70000 lei. Premiile se vor preda în baza unui proces verbal care să conţină nume, prenume, CNP, adresa, număr telefon, şi semnătura beneficiar.

Art. 8 Acordarea premiilor

Fiecare pacient care achiziţionează unul din pacheţele de la art. 3 primeşte un talon razuibil cu premiu garantat. Premiile constând în obiecte şi produse se primesc pe loc, din farmacia de unde a fost achizionat pachetul. În cazul achiziţiilor din cadrul magazinului online, acestea vor fi transmise prin intermediul curieratului. Voucherele de reducere 50% la produsele Silimarina forte, gama Nutradose, gama Lady Health, Resveravit, Pagosten, Magnozen sunt valabile până 31.03.2018, pacientul putând beneficia de reducere în orice farmacie Ropharma şi pe www.ropharma-healthcare.ro. În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru aceasta Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului. În cazul refuzului vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, refuza premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţă de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicata cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se trimite Organizatorilor prin e-mail, Ia adresa office.bucuresti@ropharma.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: numele, datele de identificare, domiciliul şi expunerea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţia. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 48 de ore de la data primirii şi se vor comunica contestatorului la adresa menţionată în contestaţie.

Art. 9. Protecţia datelor personale 

Prin înscrierea în Campania, participanţii declara că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi îşi exprima consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma şi partenerii din program. Organizatorul se obliga să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Ropharma poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la campanie în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participanţii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datata şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţa care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Art. 10. Taxe şi impozite

Organizatorul este răspunzător doar pentru impozitul cu reţinere la sursă (în cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea,fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, cheltuieli legate de achiziţionarea produselor comercializate în Farmaciile ROPHARMA, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Art.11. Litigii

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate/ de discernământ, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui legal. De asemenea, tutorele său legal trebuie să semneze o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere după acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv. În cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant, în Farmaciile ROPHARMA, pe www.Farmaciile-Ropharma.ro.

Art.12. Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie. Notă: Forţa Majoră, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existenţa a cazului de Forţă Majoră.

Art.13. Forţă majoră

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voinţa lor, împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exoneraţi de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, pe www.farmaciile-ropharma.ro şi pe pagina de Facebook farmaciile-ropharma, în termen de 5 zile de Ia apariţia cazului de forţă majoră, existenta acestuia.