Să creștem mari alături de Ropharma!

Să creștem mari alături de Ropharma!

Art. 1 Organizatorul programului;

Organizatorul acestei campanii este SC ROPHARMA SA, cu sediul în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentată legal prin dr. Fărm. Mihai Miron – Director General, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, în oricare din farmaciile Ropharma participante. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

Art. 2 Perioada campaniei;

Programul se desfăşoară în perioada 01 iunie, ora 00:00 – 30 iunie 2017, ora 23:59 inclusiv (ora României), în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a prelungi sau micşora perioada de desfăşurare a campaniei pe parcursul derulării acesteia, înştiinţarea referitoare la încetarea sau modificarea campaniei va fi afişată de Ropharma cu cel puţin 2 zile înainte, în farmaciile Ropharma participante.

Art. 3 Produse în campanie;

Produsele participante la aceasta campanie sunt: suplimente alimentare din portofoliul Aesculap , Eurofarmaco, Tensall;

Art. 4 Aria de desfăşurare a programului;

La acest program participa toate produsele de pe site www.ropharma-healthcare.ro

Art. 5 Condiţii de participare;

Poate participa la campanie orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România cu vârsta de peste 18 ani.

La campania „Să creştem mari alături de Ropharma” nu au dreptul să participe:

-

angajaţii şi persoanele fizice autorizate sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul SC ROPHARMA SA, soţiile/soţii, precum şi rudele de gradul întâi ale acestora;

-

angajaţii agenţiilor de publicitate şi persoanele fizice sau independente care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare în cadrul agenţiilor care realizează comunicarea acestei acţiuni, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora;

Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor şi materialelor filmate cu câştigătorii fără nici un fel de plată aferenta.

Art. 6 Mecanismul campaniei;

Participa la campanie orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani, care achiziţionează din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro produse enumerate la Art 3 în valoare de cel puţin 50 lei.

După efectuarea achiziţiei, pacientul trebuie să completeze formularul de înscriere încărcat pe pagina de Facebook www.facebook.com/RopharmaHealthcare.ro/, să răspundă la întrebarea “Ce îşi doreşte micuţul tău să ajungă când va creşte mare şi cum îl susţii tu să-şi împlinească visul?”

Furnizarea datelor de contact sunt esenţiale pentru contactarea ulterioară în vederea intrării în posesia premiilor.

Clientul care participa la aceasta tombolă poate beneficia şi de alte oferte în derulare. Orice formular de promoţie încărcat pe pagina de Facebook, având toate câmpurile indicate ca obligatorii corect completate în perioada 1 – 30 iunie 2017, va intra automat într-o tombolă cu premii. La tragerea la sorţi din date de 3 iulie 2017, vor participa numai acele formulare care sunt valabile, în condiţiile stabilite conform prezentului regulament. Astfel, nu vor participa la extragere formularele care, din orice motiv se afla în situaţia de a nu avea completate corect toate câmpurile obligatorii indicate în formularul on-line.

SC ROPHARMA SĂ vă anunţa câştigătorii, care au libertatea de a accepta sau nu premiile. Câştigătorii vor fi anunţaţi personal de către un angajat al SC ROPHARMA SA în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data încheierii tragerii la sorţi, prin mijloacele de contact specificate în formularul completat. Numele câştigătorilor vor fi publicate pe site-ul www.ropharma-healthcare.ro , după contactarea acestora.

Art. 7 Premiile campaniei:

Premiile care pot fi câştigate la tombola prin tragere la sorţi, în cadrul campaniei promoţionale „Să creştem mari alături de Ropharma” constau în 10 set -uri formate din:

1 x pachet format din 1cutie Activit Probiotic Junior + 1 cutie Activit Imuno Forte + 1 cutie Septogal Junior + 1 cutie Activit C 100 aroma căpşuni;

1 x Joc “1000 De jocuri pentru copii isteți”;

1 x Joc Monopoly Junior

1 x Joc 365 Activities

1 x Cărţi Creative pentru copii.

Valoarea totală a premiilor este de 1.500 ron.

Art. 8 Acordarea premiilor;

Premiile se acorda câştigătorilor numai după ce aceştia completează datele: nume/prenume, CNP, localitate, adresa, nr. tel, email, serie şi număr BI sau CI în Tabelul de evidenta premii acordate al Campaniei „Să creştem mari alături de Ropharma”

Art. 9 Taxe şi impozite;

Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform revederilor legale în vigoare.

Prezenta campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Art. 10 Litigii;

În cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente romane.

Art. 11 Protecţia datelor personale;

Prin completarea datelor personale pe formularul on-line şi în Tabelul de Evidentă, clientul îşi exprima consimţământul pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către compania SC Ropharma SA în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie şi dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea 677/2001. Datele completate nu vor fi dezvăluite către terţi.

Orice persoană îşi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către SC ROPHARMA SĂ , la sediul sau din str Iuliu Maniu 55, Braşov, jud. Braşov, întocmita în formă scrisă, datata şi semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificarea ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondenţă, precum şi datele asupra cărora se solicita intervenţia.

Deasemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nici o justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datata şi semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de SC ROPHARMA SA în scop de marketing direct. ROPHARMA SĂ , în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate şi, dacă este cazul, măsurile luate.

Art. 12 Încetarea campaniei;

Prezenta campanie promoţionala poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie. Înştiinţarea referitoare la încetarea campaniei va fi afişată de ROPHARMA SA cu cel puţin 2 zile înainte de data încetării campaniei toate farmaciile Ropharma participante, într-un loc vizibil. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 13 Regulamentul campaniei;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata de derulare, în fiecare farmacie Ropharma. Prin participarea la aceasta campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.