Promoții speciale pentru cei mici

Promoții speciale pentru cei mici

Art. 1 Organizatorul campaniei promoţionale

Organizatorul campaniei promoţionale “Promoţii speciale pentru cei mici” (denumită în continuare “Campanie” ) este SC ROPHARMA SA, cu sediul în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentată legal prin dr. Fărm. Mihai Miron – Director General, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.ropharma-healthcare.ro şi în oricare din farmaciile Ropharma participante la Campanie; Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

Art. 2 Desfăşurarea campaniei

Programul se desfăşoară în perioada 6 septembrie 2017 – 30 septembrie 2017, în limita stocului disponibil. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a prelungi sau micşora perioada de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, înştiinţarea referitoare la încetare sau modificarea campaniei va fi afişată de Ropharma cu cel puţin 5 zile înainte în farmaciile Ropharma participante la program, pe www.ropharma-healthcare.ro şi pe facebook Ropharma.

Art. 3 Produse în campanie

Participa la aceasta campanie produsul Vitalact Immunity Junior.

Art. 4 Aria de desfăşurare a programului

La acest program participa toate unităţile farmaceutice din reţeaua Ropharma, precum şi magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Art. 5 Condiţii de participare

Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii Campaniei şi domiciliul stabil sau reşedinţa în România. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului şi ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei Campanii, precum şi copiii, părinţii şi soţul /soţia celor menţionaţi în cuprinsul acestui alineat .

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participant.

Art. 6 Mecanismul campaniei

Participa la campanie orice persoană fizică care achiziţionează:

- 1 cutie Vitalact Immunity Junior, pentru care primeşte pe loc cadou 1 puzzle

- 2 cutii Vitalact Immunity Junior , pentru care primeşte pe loc cadou 1 cana cereale din farmaciile Ropharma precum şi din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.

Produsele cadou pentru clienţii magazinului online vor fi livrate odată cu produsul. O persoană poate participa la campanie ori de câte ori doreşte în perioada stabilită.

Art. 7 Premiile campaniei

Premiile oferite de Oraganizator în cadrul acestei Campanii sunt următoarele:

- cana cereale

-puzzle

Premiile se acordă în limita stocurilor disponibile.

În farmaciile Ropharma premiul se va preda pe loc, în baza unei liste care să conţină nume, prenume, serie şi număr carte identitate, adresa, număr telefon şi semnătura beneficiar, număr bon fiscal.

Art. 8 Taxe şi impozite;

Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 9 Litigii;

În cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente romane.

Art. 10 Protecţia datelor personale;

Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Astfel, participantul îşi exprima consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum şi pentru prelucrarea acestor date în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma şi partenerii din program. Organizatorul se obliga să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal pe durata campaniei şi ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. Ropharma poate transmite aceste date terţilor în condiţii de strictă confidenţialitate, în scopul prevăzut în prezentul Regulament. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la campanie în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participanţii au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisă a Participanţilor, datata şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) să rectifice, actualizeze, şteargă etc., date a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001; şi/sau (c) să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulată, Participantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţa care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Art. 11 Încetarea campaniei

Prezenta campanie promoţionala poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare sau în cazul imposibilităţii Organizatorului , din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată de Ropharma SA în toate farmaciile Ropharma şi online pe www. Ropharma-healtcare.ro într-un loc vizibil. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial

Art. 12 Regulamentul programului;

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata promoţiei, pe site-ul www.ropharma-healthcare.ro, precum şi în fiecare farmacie participantă la campanie. Prin participarea la aceata campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenelor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.