Premii ROPHERMECATE pentru ZÂMBETE de copii

Premii ROPHERMECATE pentru ZÂMBETE de copii

Art. 1 Organizatorul campaniei promoţionale 

Organizatorul campaniei promoţionale “Premii Rophermecate pentru Zâmbete de Copii” (denumită în continuare “Campanie” ) este SC ROPHARMA SA, cu sediul în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentată legal prin dr. Fărm. Mihai Miron – Director General, având numărul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal . Participanţii la campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-urile www.farmaciile-ropharma.ro şi www. Ropharma-healthcare.ro şi în oricare din farmaciile Ropharma participante la Campanie; Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica sau schimbă prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.


Art. 2 Desfăşurarea campaniei 

Programul se desfăşoară în perioada 1 iunie 2018 – 31 iulie 2018, în limita stocului disponibil. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a prelungi sau micşora perioada de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, înştiinţarea referitoare la încetare sau modificarea campaniei va fi afişată de Ropharma cu cel puţin 15 zile înainte în farmaciile Ropharma participante la program, pe www.farmaciile-ropharma.rowww.ropharma-healthcare.ro  şi pe facebook farmaciile-ropharma 

Art. 3 Produse în campanie


Participa la aceasta campanie produsele din gama EPID (E.P.I.D.® PROPOLIS IMMUNEPID ADULȚI, E.P.I.D.® PROPOLIS EXTRACT HIDROALCOOLIC, E.P.I.D.® PROPOLIS + ZN, E.P.I.D.® PROPOLIS SPRAY CU IERBURI AROMATICE, E.P.I.D.® PROPOLIS NASO SPRAY, E.P.I.D.® PROPOLIS JUNIOR, E.P.I.D.® PROPOLIS IMMUNEPID JUNIOR, E.P.I.D.® PROPOLIS FLU JUNIOR, E.P.I.D.® PROPOLIS SPRAY JUNIOR, E.P.I.D PROPOLIS EPISTICK )

Art. 4 Aria de desfăşurare a programului 

La acest program participa toate unităţile farmaceutice din reţeaua Ropharma, precum şi magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.


Art. 5 Condiţii de participare 

Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minim 18 ani împliniţi până la data începerii Campaniei şi domiciliul stabil sau reşedinţa în România. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului şi ai agenţiilor şi societăţilor implicate în organizarea şi derularea acestei Campanii, precum şi copiii, părinţii şi soţul /soţia celor menţionaţi în cuprinsul acestui alineat . 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi. În cazul descoperirii oricăror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalităţi înaintea participanţilor.
Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează: - că are deplină şi neafectata capacitate de folosinţa şi exerciţiu (conform articolelor 7, 8 şi următoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
- că are peste 18 ani;


Art. 6 Mecanismul campaniei 

Participa la campanie orice persoană fizică care achiziţionează minim un produs (cutie întreagă) din cele enumerate la art. 3, din farmaciile Ropharma sau din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.
Mecanism farmacie. Pacientul care achiziţionează minim un produs (cutie întreagă)din cele enumerate la art. 3 dintr-o farmacia Ropharma trebuie să trimită Numărul şi Data bonului fiscal împreună cu numele şi prenumele şi farmacia de unde a făcut achiziţia   printr-un SMS la numărul de telefon 0722.222.014 (număr cu tarif normal), pus la dispoziţie de către organizator. Informaţiile pentru contactarea organizatorului vor fi puse la dispoziţie în farmacii sub forma unor materiale publicitare specifice campaniei. Furnizarea datelor de contact sunt esenţiale pentru contactarea ulterioară în vederea intrării în posesia premiilor. De asemenea, bonul fiscal trebuie păstrat până la finalul campaniei pentru confirmare.

Mecanism magazin online. Fiecare pacient care achizioneaza pachetul prin intermediul site-ului www.ropharma-healthcare.ro va fi inclus în mod automat în baza de date cu participanţii la concurs.

Toţi participanţii vor face parte dintr-o bază de date unică.

O persoană poate participa la campanie ori de câte ori doreşte în perioada stabilită.

Art. 7 Premiile campaniei 

Premiile oferite de Oraganizator în cadrul acestei Campanii sunt următoarele: 
25 paste de dinţi Veradent junior

25 crème protecţie solară Verattiva 50+

25 crème Aloe Vera gel pur

25 jocuri de inteligentă (SMART GAMES)

3 console de joc

Valoarea totală brută a premiilor ce fac obiectul concursului este de 8110 lei.
Premiile se vor preda în baza unui proces verbal care să conţină nume, prenume, data naşterii, adresa, număr telefon, şi semnătura beneficiar.


Art. 8 Acordarea premiilor

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi prin random.org. după terminarea campaniei.

Tragerea la sorţi vor avea loc în prezenţa unei comisii formată din reprezentanţi ROPHARMA şi vor fi consemnate printr-un proces verbal; Pentru acordarea premiilor în cazul apariţiei uneia din situaţiile mai jos enunţate, membrii Comisiei vor efectua, la data extragerii, câte o extragere suplimentară (rezervă) pentru fiecare premiu câştigător. Condiţiile de validare a rezervei sunt aceleaşi ca şi în cazul câştigătorilor; Fiecare câştigător va fi contactat în ziua ulterioară extragerii de către un reprezentant ROPHARMA, la numărul de telefon existent în baza de date  ROPHARMA. În condiţiile în care un potenţial câştigător nu are un număr de telefon valid sau are un număr de telefon valid dar nu poate fi contactat timp de 3 zile lucrătoare de Ia data extragerii acestuia ca şi potenţial câştigător, acesta va fi automat invalidat, va pierde orice drept asupra premiului şi se va trece la contactarea rezervei. După contactarea şi validarea lor, câştigătorii vor ridica premiul, pe bază de semnătura, prezentând bonul fiscal pentru cei care au achiziţionat pachetul direct din Farmaciile ROPHARMA. În cazul în care numărul de participanţi validaţi conform criteriilor descrise va fi mai mic decât numărul premiilor alocate pentru aceasta Campanie, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului. În cazul refuzului vreunui potenţial câştigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câştigător însemnând că respectivul câştigător nu doreşte să intre în posesia premiului, refuza premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.), sau în cazul imposibilităţii validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.


Art. 9. Protecţia datelor personale 

Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activităţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon,profesie, adresă de e-mail, data naşterii.

Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislaţia în vigoare.

Informaţiile vor fi folosite în scopul unor acţiuni de marketing acordarea unor reduceri în baza cardurilor de fidelitate, organizare de tombole, acordare de cadouri şi vouchere pe bază de proces verbal sau tabel de evidenta conform politicii Organizatorului şi a notificării dumneavoastră despre promoţiile din Farmaciile ROPHARMA şi site-urile www.ropharma-healthcare.ro, www.farmaciile-ropharma.ro.

Pentru protecţia datelor dumneavoastră, Ropharma SA a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat şi sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecţiei datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecinţă un risc major pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră , vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 În legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obţine în mod gratuit, din partea SC ROPHARMASA, o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  2. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere în mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;
  3. Dreptul de a şterge datele prelucrate- aveţi dreptul de a solicita în mod gratuit societăţii SC ROPHARMASA, ştergerea datelor personale care vă privesc, iar SC ROPHARMA  SĂ are obligaţia de a şterge datele personale care vă privesc, în oricare din următoarele situaţii:
  • datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimţământului pe baza căruia au fost prelucrate;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
  1. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SArestrictionarea prelucrării datelor personale- aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

- a prelucrării inexacte

- a prelucrării ilegale

- a exercitării dreptului la opoziţie

  1. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat manifestându-vă consimţământul expres, în structura utilizată de noi în mod current şi totodată aveţi posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celălalt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
  2. Dreptul la opoziţie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricând, în mod gratuit, unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri
  3. Dreptul de a se adresa cu o plângere Autorităţii de Supraveghere, în cazul în care apreciază ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR) Participanţii au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul privind prelucrarea datelor personale, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului, până la acea dată.

În ceea ce priveşte datele personale participanţii au posibilitatea de a-şi exercita oricare dintre drepturile menţionate, prin intermediul unei cereri scrise , datate şi semnate, adresată Organizatorului la adresa din Braşov , str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro.

În cererea formulată participantul poate menţiona dacă doreşte ca informaţiile să-i fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi poştă electronică sau printr-un serviciu de curierat care să asigure predarea corespondentei numai personal.


Art. 10. Taxe şi impozite


Organizatorul este răspunzător doar pentru impozitul cu reţinere la sursă (în cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promoţionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea,fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei, cheltuieli legate de achiziţionarea produselor comercializate în Farmaciile ROPHARMA, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt şi nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Art.11. Litigii 

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate/ de discernământ, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui legal. De asemenea, tutorele său legal trebuie să semneze o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere după acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv. În cazul unor potenţiale litigii apărute intre Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant, în Farmaciile ROPHARMA, pe www.Farmaciile-Ropharma.ro.

Art.12. Încetarea campaniei

Prezenta Campanie poate înceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa de a continua prezenta Campanie.
Nota: Forţa Majoră, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existenţa a cazului de Forţă Majoră.

Art.13. Forţă majoră 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizatori şi a cărui apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voinţa lor, împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exoneraţi de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, pe www.farmaciile-ropharma.ro şi pe pagina de Facebook farmaciile-ropharma, în termen de 5 zile de Ia apariţia cazului de forţă majoră, existenta acestuia.